Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Keurmerk Nederland b.v. (in vervolg Keurmerk Nederland) te verrichten prestaties tot adviseren en begeleiden bij het opzetten en / of registreren van keurmerken. Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Degene die aan Keurmerk Nederland opdracht heeft gegeven tot advies, inspectie of keurmerkregistratie wordt in deze voorwaarden aangeduid met “de Wederpartij”. De algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Artikel 2 Geldigheid offerte

Indien de door Keurmerk Nederland uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze dertig dagen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tot het uitvoeren van advies en begeleiding komt uitsluitend tot stand wanneer de Wederpartij een offerte van Keurmerk Nederland schriftelijk aanvaardt binnen de
geldigheidsduur daarvan (of daarbuiten overeengekomen met Keurmerk Nederland), of indien Keurmerk Nederland een door de Wederpartij verleende opdracht schriftelijk” heeft
bevestigd.

Artikel 4 Vertraging van de opdracht

4.1 Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft Keurmerk Nederland het recht eventuele extra kosten door te berekenen aan de Wederpartij, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is van werknemers van Keurmerk Nederland of hen die in opdracht van Keurmerk Nederland werkzaam zijn.

4.2 Het bepaalde in het eerste lid is eveneens van toepassing wanneer de begeleiding gericht is op certificatie door een derde en deze derde één of meer aanvullende beoordelingen en/of inspecties eist. Hetzelfde geldt wanneer de Wederpartij zelf één of meer aanvullende beoordelingen en/of inspecties wenst. Keurmerk Nederland is in deze gevallen niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

5.1 De overeengekomen tarieven worden vermeerderd met omzetbelasting en alle andere met de desbetreffende opdracht samenhangende belastingen waarvoor Keurmerk Nederland verantwoordelijk is en zijn gebaseerd op uitvoering onder niet-uitzonderlijke omstandigheden. Buiten Nederland verschuldigde belastingen komen voor rekening van de Wederpartij.

5.2 Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), zonder enige aftrek of verrekening. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen eveneens binnen de genoemde termijn te worden ingediend, doch schorten de betalings- verplichtingen niet op.

5.3 Bij niet-tijdige betaling is de Wederpartij aan Keurmerk Nederland over het verschuldigde bedrag een rente schuldig gelijk aan de basisrente zoals opgegeven door de Nederlandse bancaire instellingen, vermeerderd met twee procent, vanaf de vervaldag tot aan de betaling.

5.4 Ingeval Keurmerk Nederland overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering of tot handhaving van haar overige rechten jegens de Wederpartij is deze gehouden tot vergoeding van zowel alle kosten ter zake van door Keurmerk Nederland ingeschakelde derden als kosten die Keurmerk Nederland zelf maakt en die redelijkerwijs aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend.

5.5 Keurmerk Nederland is te allen tijde bevoegd, alvorens (verder) te presteren, te verlangen dat de Wederpartij afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Keurmerk Nederland.

5.6 Bij gebleken niet-nakoming van de verplichtingen zal de Wederpartij aan Keurmerk Nederland een boete van ten hoogste EUR 25.000,– (vijfentwintigduizend euro) per geval verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Keurmerk Nederland vergoeding van werkelijk geleden schade te vorderen. Jegens derden, de betrokken overheidslichamen daarbij inbegrepen, blijft de Wederpartij daarnaast te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke voorschriften ter zake;

Artikel 6 Medewerking van de Wederpartij

6.1 De Wederpartij zal op eigen kosten (inclusief verzendkosten) aan Keurmerk Nederland alle materialen, informatie en gegevens beschikbaar stellen die Keurmerk Nederland nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

6.2 De Wederpartij zal aan Keurmerk Nederland toegang verschaffen tot de desbetreffende productieplaats(en) en zorgdragen voor de veiligheid van de betrokken personen.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Ieder der partijen zal alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de uitvoering van de tussen de partijen gesloten overeen- komst(en) van de andere partij ontvangt of op een andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de ontvangende partij onderkend behoort te worden. Partijen zullen dergelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de vervulling van hun verplichtingen uit bedoelde overeenkomst(en). Deze verplichtingen zullen onverminderd van kracht blijven ondanks beëindiging of ontbinding van bedoelde overeenkomst(en). De door Keurmerk Nederland gehanteerde methoden en technieken zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd.

7.2 Keurmerk Nederland zal het recht hebben tot het verstrekken van informatie aan derden op grond van de voorwaarden die gelden bij de desbetreffende accreditatie of certificerende instelling. Eveneens in het geval dat de opdracht tot beoordeling gericht is op certificatie door een derde, zal Keurmerk Nederland bevoegd zijn daartoe informatie aan die derde te verschaffen.

7.3 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op informatie die: a. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder onrechtmatig toedoen door de ontvangende partij, of b. aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding, of c. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij, of d. in een schriftelijk document door de andere partij als niet-vertrouwelijk is bestempeld, of e. de ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting publiceert of aan de desbe- treffende autoriteit kenbaar maakt.

7.4 Na het einde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zal ieder der partijen onverwijld alle van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie aan deze teruggeven, behoudens het recht van de eerstgenoemde partij één kopie van de desbetreffende documen- ten te bewaren voor het geval dat tussen partijen een geschil ter zake ontstaat. 7.5 De medewerkers van Keurmerk Nederland zijn gebonden aan gedragsregels teneinde de geheimhouding en de onafhankelijkheid van de door haar verrichte opdracht te waarborgen.

Artikel 8 Uitbesteding

Keurmerk Nederland heeft het recht voor de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden derden in te schakelen, doch blijft ter zake zelf verantwoordelijk en aansprakelijk, onverminderd het bepaalde in artikel 10.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Keurmerk Nederland is tegenover de Wederpartij uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade die voortvloeit uit een aan Keurmerk Nederland toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting jegens de Wederpartij dan wel uit onrechtmatige daad, indien en voorzover dit in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

9.2 De aansprakelijkheid van Keurmerk Nederland voor enige schade zoals bedoeld in het eerste lid is beperkt tot het bedrag van EUR 25.000,– (vijfentwintigduizend euro).

9.3 In geen geval zal Keurmerk Nederland aansprakelijk zijn voor enige vorm van gevolgschade, waaronder begrepen, maar hiertoe niet beperkt, schade als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, verlies van informatie van de Wederpartij, verlies van winst, verlies van omzet en schade aan reputatie of goodwill van de Wederpartij of derden. 9.4 Iedere verplichting tot schadevergoeding vervalt, indien de Wederpartij niet binnen zeven dagen nadat de schade is ontdekt, dan wel binnen zeven dagen nadat de schade redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, Keurmerk Nederland schriftelijk van de schade op de hoogte heeft gesteld. In ieder geval vervalt iedere verplichting tot schadevergoeding indien de Wederpartij niet binnen twee jaar na de uitvoering van de schadeveroorzakende prestatie een rechtsvordering terzake heeft ingesteld.

9.5 De Wederpartij is verplicht om Keurmerk Nederland schadeloos te stellen voor alle kosten en te vrijwaren tegen vorderingen van derden – werknemers van Keurmerk Nederland daarbij inbegrepen – ter vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met door Keurmerk Nederland verrichte prestaties ten behoeve van de Wederpartij. De Wederpartij is slechts dan uitgezonderd van vrijwaringplicht jegens Keurmerk Nederland indien en voorzover Keurmerk Nederland zich op grond van de overeenkomst ook jegens haar op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.

9.6 De in deze Algemene Voorwaarden
opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Keurmerk Nederland gelden niet in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Keurmerk Nederland of haar bedrijfsleiding.

9.7 De beperkingen in de schadevergoedingsverplichting alsmede de vrijwaringverplichting van de Wederpartij op basis van deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van werknemers van Keurmerk Nederland en ten behoeve van derden waarvan Keurmerk Nederland bij de uitvoering van haar verplichtingen gebruik maakt.

9.8 Keurmerk Nederland is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van één van haar verplichtingen, indien de tekortkoming is veroorzaakt dooreen omstandigheid buiten de macht van Keurmerk Nederland (overmacht). “Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Keurmerk Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Keurmerk Nederland niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige  verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, wanneer de Wederpartij één van haar verplichtingen jegens Keurmerk Nederland niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, heeft Keurmerk Nederland het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Keurmerk Nederland tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. Hetzelfde geldt wanneer Keurmerk Nederland vreest dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen en deze niet op eerste verzoek van Keurmerk Nederland adequate zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen. In deze gevallen is iedere vordering die Keurmerk Nederland ten laste van de Wederpartij heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

10.2 In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind-, of curatele stelling van de Wederpartij zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft Keurmerk Nederland zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, onverminderd de bevoegdheid van Keurmerk Nederland om het geschil voor te leggen aan een andere rechter, die zonder dit beding bevoegd zou zijn geweest.

11.2 Op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.